Arca lui Noe și potopul

  Ibn Kathir Arca lui Noe și Potopul În Biblie, „Facerea [7:02]”, se spune: „Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.” Totuşi acest lucru contrazice conceptul coranic unde este folosit cuvântul „Ithnain” care denotă […]

Ibn Kathir

Arca lui Noe și Potopul

În Biblie, „Facerea [7:02]”, se spune: „Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.” Totuşi acest lucru contrazice conceptul coranic unde este folosit cuvântul „Ithnain” care denotă două.

„… şi familia ta – afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost luată deja”, ceea ce înseamnă: „Să-i iei numai pe acei din familia ta care au crezut şi lasă-i pe cei ce nu au crezut. Fiul său, Iam, a fost unul dintre cei ce nu au crezut, aşa cum vom explica mai târziu.”

„… şi pe cei care au crezut”, ceea ce înseamnă: „Să-i iei pe acei oameni care au crezut împreună cu tine.” „Însă nu au crezut împreună cu el decât puţini.”

– aşa s-a întâmplat, deşi Noe i-a chemat să urmeze calea lui Allah o lungă perioadă de timp, chemându-i zi şi noapte, în locuri publice sau pe fiecare în parte, uneori prin ameninţări, iar alteori prin promisiuni Divine.

Învăţaţii musulmani nu au căzut la un consens în ceea ce priveşte numărul de oameni ce s-a îmbarcat pe arca lui Noe.

Ibn Abbas a relatat că au fost 80 de oameni împreună cu soaţele lor. Ka’b Al-Ahbar a spus că erau 72 de oameni.

Se spune că din familia lui Noe nu erau decât Noe, cei trei fii ai săi, cele patru nurori ale sale dimpreună cu soţia lui Iam, cel care nu a crezut împreună cu Noe şi nu s-a urcat pe corabie. Dacă luăm în considerare această opinie, se va contrazice ceea ce se spune în Coran, şi anume că numai cei ce au crezut s-au îmbarcat pe corabie. Într-o altă versiune se spune că erau şapte din familia sa.

Soţia lui Noe, cea care a dat naştere la toţi copiii lui, a murit înainte de venirea Potopului. Într-o altă relatare, se spune că ea s-a înecat împreună cu necredincioşii. În Biblie se spune că se afla în arcă, astfel că este posibil să fi devenit necredincioasă după aceea.

Şi după ce te vei aşeza tu şi cei care sunt cu tine pe corabie, atunci spune: „Mărire lui Allah care ne-a izbăvit pe noi de neamul de nelegiuiţi!” ~ Şi mai spune: „Doamne, alege pentru mine un loc de coborâre binecuvântată, căci Tu eşti cel mai bun dintre coborâtori!  [Coran 23:28,29]

Allah Preaputernicul îi porunceşte lui Noe să se roage la El aşa cum El l-a îndemnat să construiască arca pentru a se salva. Allah l-a salvat pe Noe şi pe cei ce au crezut şi i-a înecat pe cei ce s-au abătut de la calea cea dreaptă.

Şi El este Acela care le-a creat pe toate soiurile şi v-a făcut vouă corăbiile şi dobitoacele pe care le călăriţi, ~ Ca să vă aşezaţi pe spinările lor şi să pomeniţi îndurarea Domnului vostru, când şedeţi pe ele, zicând: „Slavă Celui care ni le-a supus nouă pe acestea pe care noi nu am fi putut să le stăpânim! ~ Şi noi la Domnul nostru ne vom întoarce! [Coran 43:12-14]

Allah ne-a poruncit să facem rugăciuni sau rugi înainte de a începe un lucru pentru a câştiga binecuvântarea şi milostenia Sa şi de a ajunge la un rezultat bun. Allah de asemenea i-a poruncit Profetului Său atunci când a efectuat migrarea să spună următoarea rugăciune:

Și spune: Doamne, fă-mă să intru printr-o intrare a Adevărului și scoate-mă pe mineîntr-o ieșire a Adevărului și dă-mi de la Tine putere ajutătoare! (Coran 17:80)

Noe s-a supus Poruncii lui Allah şi a spus: „Şi a zis el: “Urcaţi-vă pe ea! În numele lui Allah va fi mersul ei şi oprirea ei! Domnul meu este Iertător, Îndurător!” [Coran 11:41]

Aceasta înseamnă că arca va porni în Numele lui Allah şi îşi va încheia traseul de asemenea slăvind Numele lui Allah.

„Şi când a purces cu ei printre valuri ca munţii, …” [11:42] „valuri precum munţii”, adică a fost un potop atât de mare, încât pământul nu a mai fost niciodată martor la o asemenea catastrofă. Porţile cereşti s-au deschis şi pretutindeni din pământ au ţâşnit izvoare.

În Surat Al-Qamar se spune:

 Şi L-a chemat pe Stăpânul său, [zicând]: „Eu sunt învins! Fă să fie biruitoare [cauza Ta]!” ~ Şi am deschis Noi porţile cerului pentru o apă ce a curs potop ~ Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel s-a întâlnit apa, după o poruncă ce a fost hotărâtă. ~ Şi Noi l-am dus [pe Noe pe corabia] cea durată din scânduri şi cuie, ~ Care plutea sub ochii Noştri, [drept] răsplată pentru cel ce a fost tăgăduit  [Coran 54:10-14]

„Care plutea sub ochii Noştri”, ceea ce înseamnă că Arca lui Noe a navigat sub Pavăza şi Veghea Divină.

În Surat Al-Haqqa se spune:

Când apele s-au revărsat, v-am dus pe voi pe corabie, ~ Pentru ca Noi să facem din aceasta pentru voi o pomenire şi pentru ca urechea care o aude să o ţină minte.  [Coran 69:11,12]

Un grup de exegeţi a susţinut că nivelul apei s-a ridicat cu 13 metri peste vârful celui mai înalt munte de pe pământ. Acest lucru este de asemenea menţionat şi în Biblie. (Biblia – „Facerea” [7:20])

Într-o altă opinie se afirmă că erau 70 de metri deasupra pământului şi că apa a acoperit toată suprafaţa acestuia, de la răsărit la apus, a acoperit câmpiile şi munţii, deşerturile şi sălbăticiile. Totul a murit după Potop.

… l-a strigat Noe pe fiul său, care stătea deoparte: „O, fiul meu! Urcă împreună cu noi, nu fi laolaltă cu necredincioşii!” ~ Dar a răspuns [fiul]: „Voi găsi refugiu pe un munte ce mă va apăra de apă”. I-a zis [atunci]: „Astăzi nu este apărător de porunca lui Allah, afară de acela cu care El este îndurător!” Şi valurile i-au despărţit pe ei doi, iar el a fost printre cei înecaţi!  [Coran 11:42,43]

Este vorba despre fiul lui Noe – Iam, fratele lui Sem, Ham şi Iafet. Unii sunt de părere că numele acestuia era Cainan. Acesta a fost un necredincios şi un răufăcător. El s-a opus părintelui său şi a refuzat să înveţe învăţăturile acestuia, şi din aceste motive a fost înecat. Totuşi, toţi cei ce nu se înrudeau cu Noe şi, cu toate acestea, se numărau printre adepţii lui, au scăpat de Pedeapsă.

Şi s-a grăit: „O, pământule! Înghite apa ta!” şi „O, cerule! Încetează [cu ploaia]!” Şi a scăzut apa şi s-a împlinit porunca, iar ea s-a aşezat pe muntele Al-Judi. Şi s-a grăit: „Piară neamul de nelegiuiţi! [Coran 11:44]

Când nu a mai rămas nici unul dintre acei răufăcători şi dintre cei ce îi slăveau pe alţii în loc de Allah, El a poruncit pământului să-şi înghită apa şi le-a poruncit sferelor cereşti să oprească ploaia. Porunca Sa a fost îndeplinită şi pedeapsa a fost sfârşită. Aceştia au fost privaţi de Milostenia şi de Iertarea lui Allah datorită atitudinii lor de refuz şi neîncredere în Mesajul Său.

Allah apoi a menţionat rugămintea lui Noe faţă de El referitoare la fiul său şi cererea lui ca acesta să nu fie înecat. A spus că Allah i-a promis că, odată cu el, El îi va salva familia şi fiul său era din familia sa, – cum de a fost el înecat?

Atunci i s-a răspuns că fiul său nu se număra printre membrii familiei despre care Allah făcuse promisiune că îi va salva. Şi Allah a grăi astfel: „şi familia ta, afară de aceia asupra cărora s-a rostit cuvântul!” [23:27]

Acest fiu s-a numărat printre cei asupra cărora Porunca lui Allah a fost deja hotărâtă din cauza nesupunerii şi necredinţei lui. Aşadar s-a aflat în aceeaşi tabără cu cei necredincioşi şi s-a îndreptat spre acelaşi deznodământ.

S-a fost zis: „O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu binecuvântări asupra ta şi asupra comunităţilor ce se vor ivi dintre acei care sunt cu tine. Iar alte comunităţi le vom lăsa să aibă parte de bucurie trecătoare şi pe ele le va ajunge apoi chin dureros [venind] de la Noi.”  [Coran 11:48]

Allah i-a poruncit lui Noe să iasă din arca sa după ce aceasta s-a aşezat pe muntele Judi. Izvoarele s-au retras, iar pământul s-a zvântat.

„O, Noe! Coboară cu pace din partea Noastră şi cu binecuvântări asupra ta” [11:48], aceasta înseamnă: „Coboară şi vino fără teamă şi cu binecuvântări asupra ta şi asupra celor ce se vor naşte dintre neamul tău.” Allah nu le-a dăruit nici un copil credincioşilor ce au fost salvaţi împreună cu Noe. Cu alte cuvinte toată stirpea umană duce la fiii lui Noe, ca urmaşi ai lui Sem, Ham sau Iafet.

Allah a grăit:

 Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas. [Coran 37:77]

Sa’id bin Musaiiab a zis: „Noe a avut trei fii: Sem, Iafet şi Ham. Fiecare dintre aceştia a avut trei copii. Din urmaşii lui Sem s-au născut arabii, perşii şi romanii. Din urmaşii lui Iafet s-au născut turcii, Saqaliba şi neamurile Yagog şi Magog. Şi Ham a deschis stirpea copţilor, a sudanezilor şi a berberilor.”

S-a spus de asemenea că toţi cei trei copii ai lui Noe s-au născut după Potop. Fiul său, Cainan, s-a născut înainte de Potop şi a murit în timpul lui, iar Abir care a fost născut înainte de Potop a murit înainte de acesta. Totuşi este mai sigur să sugerăm că cei trei copii ai săi au fost îmbarcaţi împreună cu el, cu soţiile şi mama acestora. Aşa găsim de altfel şi în Tora.

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Views: 1

0Shares