Supremația lui Allah

  Supremaţia lui Allah în Islam nu este numai un fenomen supranatural. Ea acoperă şi cuprinde toate aspectele supremaţiei politice şi juridice şi, nimeni altul decât Allah nu poate să o pretindă. Numai lui Allah Îi aparţine autoritatea de a exercita putere pe acest pământ şi asupra acelora pe care El i-a creat. Nici un […]

Supremaţia lui Allah în Islam nu este numai un fenomen supranatural. Ea acoperă şi cuprinde toate aspectele supremaţiei politice şi juridice şi, nimeni altul decât Allah nu poate să o pretindă. Numai lui Allah Îi aparţine autoritatea de a exercita putere pe acest pământ şi asupra acelora pe care El i-a creat. Nici un monarh, nici o familie regală, nici o clasă de elită, nici un conducător al vreunui grup religios, nici o democraţie stabilită pe bazele suveranităţii poporului, nu poate înlocui suveranitatea şi supremaţia lui Allah. Oricine pretinde a avea o astfel de poziţie, este un nesupus, aşa cum sunt aceia care-L părăsesc pe Allah şi se întorc să asculte de alţi oameni. În mod similar, orice instituţie sau individ, care încearcă să-şi asume suveranitatea politică şi juridică şi să restrângă autoritatea lui Allah în sfera legii sau îndatoririlor religioase, este, cu adevărat, un uzurpator şi un răzvrătit. Adevărul este că nimeni nu poate pretinde legi pe pământul lui Allah şi nimeni nu poate reclama autoritatea supremă a lui Allah Preamăritul în nici un domeniu.

Nu-l vezi pe acela care, şi-a luat pofta lui drept divinitate, pentru el? Tu vrei să fii chezaş pentru el? (Al-Furqan: 43).

Ei îi iau pe rabinii lor şi pe călugării lor, precum şi pe Mesia, fiul Mariei, ca domni, în locul lui Allah, în vreme ce li s-a poruncit să nu adore decât un singur Dumnezeu, în afara căruia nu este alt Dumnezeu. Mărire Lui! El este deasupra celor pe care-i asociază Lui! (At-Tawbah 9:31).

Şi pentru orice lucru aţi fi cu neînţelegere, judecata asupra lui se află la Allah. Acesta este Allah Domnul meu, în El mă încred şi la El mă întorc (cu căinţă). (Ash-Shura: 10).

Sau au ei asociaţi (ai lui Allah) care le-au orânduit lor religie pe care Allah nu a îngăduit-o? (Ash-Shura: 21).

Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat! Nu este Dumnezeu afară de El, Stăpânul Tronului sublim! Şi cel ce cheamă alături de Allah un alt Dumnezeu, fără să aibă dovadă despre el, acela va da socoteală Domnului său. (Al-Mu’minun: 116-117).

Spune: Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, Stăpânul oamenilor, Dumnezeul oamenilor! (An-Nas 114:1-3).

A zis Iosif: “Nu adoraţi afară de El decât nişte nume pe care le-aţi născocit voi şi părinţii voştri şi, cărora Allah, nu le-a pogorât nici o dovadă! Judecata nu este decât la Allah! El v-a poruncit să nu-L adoraţi decât pe El! Aceasta este religia cea dreaptă, însă cei mai mulţi oameni nu ştiu. (Yusuf 10:40).

Urmaţi ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru şi nu urmaţi alţi aliaţi în afară de El. (Al-‘Araf 7:3).

Cât despre hoţ şi hoaţă, tăiaţi-le lor mâinile, ca răsplată pentru ceea ce au dobândit (prin furt) şi ca pedeapsă de la Allah, căci Allah este Puternic şi Înţelept (‘Aziz, Hakim). Dar, pe acela care se căieşte în urma fărădelegilor lui şi se îndreaptă, Allah îl va ierta, căci Allah este Iertător şi Îndurător (Ghafur, Rahim).Nu ştii tu că a lui Allah este împărăţia cerurilor şi a pământului? El pedepseşte pe cine voieşte şi iartă pe cine voieşte El, căci Allah este cu putere peste toate. (Al-Ma’idah 5:38-40).

Şi Noi am prescris, pentru ei, în ea: suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, nas pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte şi rănile după legea talionului. Dacă, însă, cineva renunţă la aceasta în semn de milostenie, ea va fi ispăşire pentru el. Iar aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt nelegiuiţi. (Al-Ma’idah 5:45).

O, voi, cei care credeţi, v-a fost prescris talionul pentru cei ucişi: slobod pentru slobod, rob pentru rob, muiere pentru muiere. Iar celui căruia i s-a iertat din partea fratelui său ceva, i se arată bunăvoinţă, iar despăgubirea se îndeplineşte după cuviinţă. Aceasta este o uşurare de la Domnul vostru şi o îndurare, iar cel care mai vatămă după aceea va avea parte de pedeapsă dureroasă. (Baqarah 2:178).

Vi s-a prescris vouă când vine la unul dintre voi moartea şi lasă în urma lui avere, testamentul, în favoarea părinţilor săi şi a rudelor celor mai apropiate, după obiceiul drept, ca, o datorie, pentru cei care sunt cu frică. Însă, acela care-l schimbă după ce l-a auzit, (să ştie că) păcatul este numai al acelora care îl schimbă. Allah este Cel care Aude Totul şi Atoateştiutor (Sami, ‘Alim). Acela (dintre martori) care se teme că un testator s-a îndepărtat de lege sau a săvârşit un păcat şi face împăcare între ei, acela nu va fi împovărat, căci Allah este Iertător şi Îndurător. (Baqarah 2:180-182).

Divorţul (este îngăduit doar) de două ori, după care, (trebuie) sau ţinerea (soţiei) în bună înţelegere, sau slobozirea (ei), cu bunătate. Şi nu vă este îngăduit să luaţi înapoi nimic din ceea ce le-aţi dăruit (soţiilor), doar, dacă se tem amândouă părţile, că nu vor fi în stare să împlinească poruncile lui Allah. Iar, dacă vă temeţi că nu veţi putea împlini poruncile lui Allah, atunci nu este nici un păcat ca ea să se răscumpere cu ceva. Acestea sunt poruncile lui Allah şi nu le încălcaţi! Aceia care încalcă poruncile lui Allah sunt nelegiuiţi! (Baqarah 2:229)

Iar, dacă divorţaţi de femei, şi ele împlinesc timpul lor, nu le împiedicaţi să se întoarcă la soţii lor, dacă s-au învoit după cuviinţă. Aceasta vi se dă ca povaţă acelora dintre voi, care cred în Allah şi în Ziua de Apoi. Acest lucru este mai potrivit şi mai curat pentru voi. Allah ştie, iar voi nu ştiţi. (Baqarah 2:232)

Nu i-ai văzut pe aceia care pretind că ei cred în ceea ce ţi s-a trimis ţie (Muhammed) şi în ceea ce s-a trimis mai înainte de tine? Ei voiesc să-l ia ca judecător pe Taghut, cu toate că li s-a poruncit să nu creadă în el. Dar Şeitan voieşte să-i împingă pe ei în lungă rătăcire. (An-Nisaa: 60).

Apoi te-am aşezat Noi pe calea cea adevărată a religiei. Urmeaz-o, aşadar, şi nu urma poftelor celor care nu ştiu! (Al-Jathiya: 18).

Deci să judece neamul Evangheliei după ceea ce Allah a trimis în ea! Iar, aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt netrebnici… Aşadar, fă judecata între ei după ceea ce ţi-a trimis Allah şi nu urma poftele lor şi fi cu bagăre de seamă, să nu te ispitească pentru a te îndepărta de ceva din ceea ce ţi-a trimis Allah! Iar, dacă ei întorc spatele, (refuzând hotărârea revelată), atunci să ştii că Allah voieşte că-i pedepsească pentru o parte din păcatele lor. Şi mulţi dintre ei sunt nelegiuiţi! (Al-Ma’idah 5:47, 49).

Şi nu spuneţi, luându-vă după limbile voastre care rostesc minciuni: “Acesta este îngăduit şi acesta este oprit”, pentru a născoci minciună împotriva lui Allah! Aceia care născocesc minciuni împotriva lui Allah, nu vor izbândi. (An-Nahl: 116).

Pe aceia care defăimează muieri cinstite şi, apoi, nu aduc patru martori, biciuiţi-i cu optzeci de lovituri şi nu mai primiţi mărturie de la ei niciodată, căci ei sunt nelegiuiţi! (An-Nur: 4)

Spune: “O, voi oameni ai Cărţii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu credem decât în Allah, să nu punem nimic în rând cu El şi să nu ne luăm unii de alţii drept Dumnezei, în afară de Allah. Apoi, dacă ei vor întoarce spatele, spuneţi-(le): Mărturisiţi, (cel puţin), că noi suntem supuşi (musulmani). (Aal Imran: 64)

_______________________

Centrul Cultural Islamic IslamulAzi

Soucre Link

Visits: 1

0Shares