Unul dintre semnele Zilei de Apoi – apariţia lui Mahdi

  Șeikh ‘Umar Suleyman Al-Ashqar   S-a relatat într-un hadis sahih (autentic)că, la sfârşitul lumii, Allah va trimite un conducător înţelept şi corect care va rezolva problemele comunităţii musulmane, care îi va conduce pe musulmani împotriva lui Dajjal. Venirea acestui imam pe pământ este unul dintre semnele majore ale Zilei de Apoi. Spusele profetului Muhammad […]

 

Șeikh ‘Umar Suleyman Al-Ashqar

 

S-a relatat într-un hadis sahih (autentic)că, la sfârşitul lumii, Allah va trimite un conducător înţelept şi corect care va rezolva problemele comunităţii musulmane, care îi va conduce pe musulmani împotriva lui Dajjal. Venirea acestui imam pe pământ este unul dintre semnele majore ale Zilei de Apoi. Spusele profetului Muhammad (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) ne descriu venirea lui și caracteristicile sale, dar și faptele pe care le va face.  Acesta va fi din familia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiind un descendent al Fatimei (Allah să fie mulțumit de ea!). Numele său va fi acelaşi cu al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar numele tatălui său va fi la fel cu cel al tatălui Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Hadisurile îl descriu ca având o frunte lată şi un nas acvilin. El va instaura pe pământ dreptatea, după ce pământul va fi plin de nedreptate şi asuprire. Printre hadisurile referitoare la acesta se numără:

Abdullah ibn Mas′ud (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: «Această lume nu se va sfârşi până când arabii nu vor fi conduşi de un om din familia mea, al cărui nume va fi la fel ca al meu.»” (hadis consemnat Tirmidhi şi Abu Dawud).

Conform unei relatări consemnate de Abu Dawud: „Chiar dacă ar mai fi o zi până la sfârşitul lumii, Allah va prelungi acea zi până când va trimite un om de la mine − sau din familia mea − al cărui nume va fi ca al meu, iar numele tatălui său va fi la fel ca numele tatălui meu. El va umple pământul de dreptate, aşa cum a fost umplut de nedreptate şi asuprire.”

Umm Salama (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea fie asupra sa!) a spus: «Mahdi va proveni din familia mea, dintre descendenţii Fatimei.»” (Abu Dawud, Ibn Maaja şi Al-Haakim).

′Ali (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: «Mahdi este unul dintre noi, din ahl al-bayt (descendenţi ai Profetului). Allah îl va pregăti într-o noapte.»” (relatare consemnată de Imamul Ahmad şi Ibn Maaja).

Imamul Ahmad şi Abu Dawud au relatat de la ′Ali (Allah să fie mulțumit de el!): „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Chiar dacă ar fi doar o zi rămasă, Allah va trimite un om din familia mea ca să umple lumea de dreptate, aşa cum a fost ea plină de nedreptate.»”

Abu Dawud a consemnat un hadith relatat de Abu Sa′id Al-Khudri care sună astfel: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Mahdi este de la mine. El va avea o frunte lată şi un nas acvilin. El va umple pământul de dreptate şi cinste, aşa cum a fost plin de nedreptate şi asuprire. Va domni timp de şapte ani.»”

Abu Sa′id Al-Khudri a relatat: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: «Când pământul va fi plin de nedreptate şi asuprire, Allah va trimite un om de la mine, al cărui nume va fi ca al meu, iar el va umple pământul de dreptate şi cinste, aşa cum a fost plin de nedreptate şi asuprire.»” Hadis a fost consemnat de Al-Bazzaar şi Ibn ′Adiyy în Al-Kaamil, de Abu Na′im în Akhbar Isbahaan şi de Al-Haakim. Hadisul este relatat şi de Imam Ahmad, Ibn Hibbaan şi Al-Haakim, Abu Na′im în Al-Hilyah de la Abu Sa′id care i l-a  atribuit Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) astfel: „Ceasul nu va sosi până când pământul nu va fi umplut de nedreptate, asuprire şi violenţă, apoi se va ridica un om dintre descendenţii mei sau dintre membrii familiei mele care îl va umple de dreptate şi cinste, aşa cum a fost plin de nedreptate şi asuprire.”

Al-Haakim a spus referitor la lanţul de naratori al acestui hadis: „Este sahih conform condiţiilor celor doi şeici (Bukhari şi Muslim).” Adh-Dhahabi a fost de acord cu el şi Abu Na′im a susţinut de asemenea că este sahih.

Acest hadis este de asemenea relatat de Al-Haakim de la Abu Sa′id care i l-a atribuit Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa): „Mahdi se va ridica din ummah mea şi Allah îi va da o ploaie care va face pământul să dea roade. I se va da multă bogăţie, animalele domestice se vor înmulţi şi ummah va deveni măreaţă. El va trăi şapte sau opt ani.” Hadis considerat sahih de către Al-Haakim, Adh-Dhahabi şi Ibn Khaldun.

A fost relatat, de asemenea, şi de compilatorii Sunan, de At-Tabaraani în Al-Awsat al-Kabiyr. Este considerat sahih de către Tirmidhi, Al-Haakim şi Ibn Hibbaan. În versiunea lui Abu Dawud se spune: „Dacă ar mai fi o singură zi până la sfârşitul lumii, Allah va prelungi acea zi până când va trimite un om de la mine sau din familia mea, al cărui nume va fi la fel cu al meu, iar numele tatălui său va fi la fel cu cel al tatălui meu. Acesta va umple lumea cu dreptate…”

Punctul de vedere al Ahl as-Sunnah wal-Jamaa′ah – al Islamului autentic, echilibrat – este în conformitate cu hadisurile sahih citate anterior, în care ni se spune că Mahdi va fi un conducător corect şi bine îndrumat, pe care Allah îl va trimite pe pământ pentru a reîntări şi reînvia religia islamică şi că Allah va pune această religie supremă în mâinile sale.

Ibn Khaldun a spus: „Să ştiţi că punctul de vedere al tuturor oamenilor din Islam, de-a lungul timpului, este că la sfârşitul lumii va veni inevitabil un om înrudit cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ce va întări Islamul şi va face ca dreptatea şi cinstea să triumfe; musulmanii îl vor urma, iar el va conduce lumea musulmană. El se va numi Al-Mahdi. Apariţia lui Dajjaal şi a celorlalte semne ale Ceasului enumerate în relatări autentice se vor manifesta după venirea lui Mahdi. Apoi va coborî din ceruri Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi îl va ucide pe Dajjaal sau va coborî în acelaşi timp şi îl va ajuta (pe Mahdi) să îl omoare (pe Dajjaal) şi el va fi condus de Mahdi în rugăciune.”

Imamii sectei şi’ah cred că Mahdi este ultimul dintre imamii lor, al doisprezecelea imam, care se va numi Muhammad ibn al-Hasan al-Askari (Muhammad al-ghaa′ib – cel ocultat). În opinia lor, Mahdi va fi un descendent al lui Al-Husayn ibn ′Ali, şi nu al lui Al-Hasan. Ei cred că acesta a intrat în tunelul Saamuraa, acum 1100 de ani, pe când avea cinci ani. Ei pretind că acesta este prezent acolo, dar ocultat. Ei aşteaptă reîntoarcerea acestui Mahdi. Dar aceste opinii nu sunt susţinute de dovezi din hadisurile relatate şi nici de bunul simţ. Opinia lor este în contradicţie cu legile lui Allah care guvernează fiinţa umană şi nu are nicio logică. Dacă el este viu, atunci ce rost are să se ascundă sau să fie ocultat? Dimpotrivă, el ar trebui să se arate, să susţină faptele bune şi să interzică răul.

Au existat conducători în trecut care au pretins că ei sunt Mahdi sau ai căror oameni au pretins acest lucru în privinţa lor. Unii dintre ei erau oameni corecţi care au primit acest titlu ca pe o poreclă, fără intenţia de a pretinde că ei sunt cel despre care a vorbit Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); oamenii le-au conferit acest titlu în speranţa că aceştia vor fi conducători buni şi vor spune adevărul. Printre aceştia s-a aflat şi califul ′Abbaassi al-Mahdi.

A existat şi o sectă numită Al-Kiysaaniyya, dedicată lui Mahdi. Ei pretindeau că Mahdi este Muhammad ibn al-Hanafiyya, că el este viu şi trăieşte în Jabal Ridwaa. Ei spuneau că Mahdi stă între doi lei care îl păzesc şi că acolo există două izvoare din care curg apă şi miere. Pretindeau că patruzeci de companioni ai lui Mahdi l-au întâlnit şi sunt cu el, dispărând fără urmă, dar fiind în viaţă şi având provizii. Cei din sectă afirmau că Mahdi va ieşi din ascunziş şi va umple pământul cu dreptate, aşa cum a fost plin cu nedreptate. Ei pretind că el a fost pedepsit cu această izolare pentru că a ieşit să se întâlnească cu ′Abd al-Malik ibn Marwaan sau, se mai spune, cu Yaziyd ibn Mu′aawiya. La acestă credinţă s-a referit poetul Kathir ′Izza atunci când a spus:

„Un nepot care nu va gusta niciodată moartea până când nu va conduce cavaleria, purtând stindardul.

A dispărut şi nimeni nu l-a văzut de mult timp, în Ridwaa, şi el are miere şi apă.”

As-Sayyid al-Humayri a îmbrăţişat de asemenea această credinţă şi a spus:

„Dar spune-i Imamului: «Fie ca sufletul meu să fie sacrificat pentru tine! Ai stat în munte prea mult timp.»”

Cât de nesăbuiţi sunt aceşti oameni şi cât de puţin înţeleg! Ei cred în lucruri despre care nu au nicio dovadă.

 

Ibn Kathir a spus în Al-Fitan wal-Malaahim: «Cred că va fi atunci când Mesia va coborî din ceruri.» Hadisul relatat de Al-Haarith ibn Abi Usaama ne indică acest lucru pentru că ne spune că liderul lor va fi Mahdi. Aceasta ne arată că el va fi prezent atunci când Iisus (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiul Mariei, va coborî din ceruri; la fel ne indică unele relatări consemnate în Muslim şi altele, dar totuşi acest lucru nu este clar. În aparenţă este astfel şi are sens, dar nu este o certitudine.

Imamul Muslim (unul dintre cei mai importanți compilatori de relatări profetice) a consemnat în culegerea sa Sahih, de la trei dintre Mamele Dreptredincioşilor – Umm Salama, Hafsa şi ‘A’işah (Allah să fie mulţumit de ele!) – că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a vorbit despre o armată urmărind un fugar care va căuta refugiu în Casă (Kabba); Allah va face ca armata să fie înghiţită de pământ, în timp ce se va afla pe o câmpie. Conform unei relatări, Umm Salama (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: «Un fugar va căuta adăpost în Casă, iar o armată va fi trimisă după el. Când ei vor ajunge pe un câmp, pământul îi va înghiţi.» Eu am spus: «O,Trimis al lui Allah, dar acela care va fi forţat să se alăture armatei?» El a spus: «Acela va fi înghiţit împreună cu ei, dar în Ziua Învierii va fi adus conform intenţiilor sale.»”

Conform unei alte relatări, Hafsa (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) zicând: «Ei vor căuta protecţie în această Casă, împotriva armatei care va veni să îi atace. Când armata aceea se va afla pe o câmpie, pământul va înghiţi armata la mijloc, iar primul dintre ei îl va striga pe ultimul dintre ei. Nu vor mai rămâne decât cei care se aflau la margini şi care vor povesti celorlalţi ce s-a întâmplat cu ei.»” Conform altei relatări: „Nişte oameni care nu vor avea protectori şi vor fi puţini la număr, fără arme, vor căuta refugiu în această Casă…”

‘A’işah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a speriat în somn.

„Noi am spus: «O, Trimis al lui Allah, ai făcut în somn ceva ce nu ai mai făcut niciodată.» El a spus: «Este ciudat că nişte oameni din ummah mea vor ataca Casa, cu intenţia de a omorî un om din tribul Qurayş care va căuta refugiu în Casă. Când ei (armata) vor fi pe o câmpie, pământul îi va înghiţi.» Noi am zis: «O, Trimis al lui Allah, s-ar putea să fie oameni pe drum.» El a spus: «Da, s-ar putea să fie cei care urmează armata cu anumite intenţii şi alţii care vor fi constrânşi să îi urmeze şi drumeţi. Vor fi distruşi împreună, dar vor fi înviaţi în stări diferite.»”

Este acest om, care va căuta refugiu în Casă şi pe care Allah îl va ajuta distrugând armata aflată pe urmele sale, Mahdi, cel menţionat în hadisurile citate anterior? Din câte ştim, nu avem nicio dovadă care să ne susţină afirmaţia, iar Allah ştie cel mai bine.

 

Hadisurile menţionează un calif în timpul domniei căruia averile se vor înmulţi, iar el va avea atât de mulţi bani, încât nici nu-i va număra. Este acest calif chiar Mahdi sau altcineva? Allah ştie cel mai bine.

Muslim a relatat în Sahih că Jaabir ibn ′Abdullah a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Când comunitatea mea se va apropia de sfârşit, va fi un calif care va avea bogăţii cu carul.»”

Acesta a mai relatat că Abu Sa′id a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Printre conducătorii voştri va fi unul care va strânge care de bani şi nu îi va mai număra.»”

 

 ________________

Extrase din cartea „Ce se intampla dupa moarte – Mica inviere”, Omar Suleyman Al-Așqar

 

Soucre Link

Views: 1

0Shares