Nașterea Fecioarei Maria – Pacea fie asupra ei!

 

Allah Preaînaltul a arătat în Coran că profetul Isus este unul din robii Săi, l-a creat şi i-a dat chip în pântecele mamei sale, aşa cum a dat chip şi celorlalte făpturi, şi că l-a creat fără să aibă un tată, după cum l-a creat pe Adam fără să aibă tată şi nici mamă. Allah l-a creat rostind cuvântul Lui: “Fii!”. Totodată, el se referă la originea şi naşterea mamei sale şi la felul cum l-a purtat pe el în pântecul său. Allah Preaînaltul a grăit:

Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam şi familia lui Imran peste toate lumile [din vremea lor], / Ca scoborâtori unii din alţii. Allah este Cel care Aude Totul, Atoateştiutor [Sami’, ‘Alim]. / Muierea lui Imran a zis: “Doamne, Îţi juruiesc [numai] Ţie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai Ţie! Primeşte-l de la mine! Tu eşti Cel care Aude Totul şi Atoateştiutor! [Sami’, ‘Alim]”. / şi când a născut, a zis ea: “Doamne, am zămislit o copilă!”, dar Allah ştia bine ceea ce născuse ea. Și un băiat nu este întocmai ca o copilă!

Eu i-am pus numele Maria şi o încredinţez pe ea şi pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui şeitan cel izgonit!”. / Domnul ei a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească cu bună creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia. şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. şi a întrebat-o el: “O, Maria, de unde ai aceasta?” Iar ea îi răspundea: “Ea este de la Allah!” Allah îl hrăneşte pe cel pe care El voieşte, fără socoteală! / Atunci Zaharia s-a rugat Domnului său, zicând: “Doamne, dăruieşte-mi mie de la Tine vlăstare binecuvântate, căci Tu eşti Cel care Aude ruga!”. / Atunci, l-au chemat îngerii, în vreme ce el se ruga, stând în picioare, în templu [zicându-i]: “Iată că Allah ţi-l vesteşte pe Yahya, care va adeveri un cuvânt al lui Allah. [şi el va fi] un bărbat nobil, neprihănit, un profet dintre cei evlavioşi”. / El a zis: “Doamne, cum să am eu un băiat, când m-au ajuns bătrâneţile, iar muierea mea este stearpă?” şi i-a răspuns [Allah]: “Aşa!” Allah face ceea ce voieşte! / A zis [Zaharia]: “Doamne, dă-mi mie un semn!”. I-a răspuns [Allah]: “Semnul tău va fi că nu vei putea vorbi cu oamenii, vreme de trei zile, decât prin semne! Pomeneşte-L pe Domnul tău des şi laudă-L pe El seara şi dimineaţa!”. / Îngerii au zis: “O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor! / O, Maria! Fii cu ascultare faţă de Stăpânul tău, prosternează-te şi pleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce se pleacă!” / Acestea sunt dintre veştile necunoscutului pe care Noi ţi le revelăm. Tu nu ai fost lângă ei, când ei au aruncat calemurile lor [pentru a hotărî] care dintre ei s-o ocrotească pe Maria şi nu ai fost lângă ei nici când ei au avut discuţia. / Îngerii au zis: “O, Maria! Allah îţi vesteşte un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Mesih, Isa, fiul Mariei, măreţ în această lume ca şi în Lumea de Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi [de Allah]. / El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel şi când va fi bărbat între două vârste, şi va fi dintre cei evlavioşi”. / Ea a zis: “Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?” I-a răspuns El: “Întocmai aşa!” Allah creează ceea ce voieşte El. Când El hotărăşte un lucru, El spune doar “Fii” şi el este de îndată! / şi El îl va învăţa scrierea şi înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. / şi trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orb şi pe lepros şi-i voi învia pe morţi, cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncaţi şi ceea ce păstraţi în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteţi credincioşi! / Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine şi vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiţi cu frică de Allah şi daţi-mi ascultare! / Allah este Stăpânul meu şi Stăpânul vostru. Aşadar, adoraţi-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!” / Apoi, când Isus a simţit necredinţa lor, le-a zis: “Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] la Allah?” Apostolii au răspuns: “Noi suntem sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah şi fă mărturie că noi [lui Allah] Îi suntem supuşi [musulmani]! (Aal `Imran 3 : 33-52).

‘Imran, tatăl Mariei, a fost un bărbat de seamă printre învăţaţii din fiii lui Israel şi soţia lui era stearpă, nu i-a adus nici un copil. Atunci ea a căutat ajutor la Allah şi L-a implorat pe El cu supunere şi s-a legat prin jurământ că dacă va avea parte de un fiu, I-l va dărui Lui să-I fie slujitor la templul din Ierusalim. Allah i-a răspuns cererii şi ea a rămas grea şi a adus pe lume o fetiţă, dar fetele – conform obiceiului lor – nu erau potrivite să slujească la temple. şi i-a dat ei numele Maria şi L-a rugat pe Allah să o păzească pe ea şi să o primească. Allah Preaslăvitul a primit darul ei şi a fost mulţumit că prin fiica ei şi-a dovedit credinţa faţă de jurământul făcut.

‘Imran, tatăl Mariei, a murit pe când fiica lui era încă mică şi avea nevoie de cineva care să o hrănească şi să se ocupe de creşterea ei. Când mama ei a oferit-o preoţilor templului din Ierusalim, aceştia s-au întrecut care dintre ei să-i fie tutore şi a trebuit să tragă la sorţi pentru a-l alege pe cel căruia îi va fi încredinţată. şi astfel, i-a devenit tutore Zaharia, soţul mătuşii ei, care a îndrumat-o către adorarea dreaptă până ce, într-o zi, a observat un lucru ciudat: de fiecare dată când intra la ea, în locul de rugăciune, găsea lângă ea hrana de care ea avea nevoie. A întrebat-o de unde are această hrană, iar ea i-a răspuns:

Este de la Allah, care hrăneşte pe cine voieşte El, fără socoteală.

Fecioara Maria a crescut neprihănită, în adorare şi cucernicie, fiind pregătită pentru fapta mare pentru care Allah a ales-o şi îngerii au vestit-o despre alegerea lui Allah, aşa după cum a grăit Allah Preaînaltul:

Îngerii au zis: “O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor / O, Maria! Fii cu ascultare faţă de Stăpânul tău, prosternează-te şi pleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce se pleacă! (Aal `Imran 3 : 42-43).

Allah a ales-o pe ea ca să fie mamă aceluia care se va naşte fără să existe motivele obişnuite pentru aceasta, pentru a deveni minunea lui Allah vestită, învingând îndoiala celor neîncrezători şi retezând limba mincinoşilor. Într-un hadis se spune că profetul Muhammad a zis: “Cele mai virtuoase dintre femeile care sălăşluiesc în Rai sunt patru: Khadija – fiica lui Khuwaylid, Fatima – fiica lui Muhammad, Maria – fiica lui ‘Imran şi Asiya – fiica lui Muzahim şi soţia lui Faraon.”

Când Zaharia – care a fost un profet – a văzut binefacerile trimise de Allah asupra Mariei, a dorit să aibă şi el un fiu, cu toate că el era foarte bătrân şi s-a rugat lui Allah:

A zis: “Doamne, dăruieşte-mi mie de la Tine vlăstare binecuvântate, căci Tu eşti Cel care Aude ruga! (Aal `Imran 3 : 38).

Şi Allah i l-a dăruit pe [Yahya] Ioan – pacea asupra lui! – şi l-a făcut şi pe el profet.Soucre Link

Hits: 0

0Shares

Cel Aproape, Cel Care Răspunde…

 

Şi, de asemenea, trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: “Spune Allah Preaînaltul: Cel care s-a apropiat de mine atât cât (distanţa lungimii) deschiderii palmei, mă voi apropia de El cât (distanţa lungimii de) un cot; iar cel care s-a apropiat de Mine cât (distanţa lungimii de) un cot, mă voi apropia de el cât (distanţa lungimii de) un braţ (cuvântul “baa’aan” în limba arabă care se spune că ar exprima aproximativ o lungime de 185 cm lumgime), iar cel care a venit spre Mine mergând, voi veni spre el alergând.”

Şi de asemenea, s-a descris Allah Preaînaltul pe Sine Însuşi ca fiind Apropiat (Qariib) de cel care se roagă Lui, şi de cel care I se supune Lui, şi de cel care se prosternează Lui, precum şi apropierea Lui, Preaînaltul, de supuşii Săi în puterea nopţii şi în seara zilei de Arafah şi numeroase alte asemenea consemnări existente în texte autentice şi clare; ceea ce nu contrazice şi nici nu este incompatibil cu înălţarea Sa, Preaînaltul, peste tronul Său şi înălţarea, superioritatea Sa asupra supuşilor Săi, şi El este Cel Unic, Unul care nu are pe nimeni egal şi nici asemenea Lui şi El este Cel care aude totul şi Cel care vede totul, şi nu este permis să fie comparată natura lui Allah cu cea a creaţiilor Sale, şi nici acţiunile Sale cu acţiunile creaţiilor Sale.

Şi în ceea ce priveşte apropierea Sa, spunea Ibn Taymyah, aceasta este întocmai celor regăsite în Cuvântul lui Allah:

  1. Şi dacã te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, rãspund rugii celor care Mã cheamã, atunci când Mã cheamã, dar şi ei sã-Mi rãspundã şi sã creadã în Mine. Poate cã ei vor fi bine călăuziţi!

(Surat Al-Baqarah, 186)

  1. Noi l-am creat pe om şi Noi ştim ce-i şopteşte sufletul sãu, cãci Noi suntem mai aproape de el decât vâna gâtului

(Surat Qaf, 16)

  1. Şi cum va fi când [sufletul] va ajunge la gât?
  2. Şi voi veţi privi în vremea aceea,
  3. Fiind Noi mai aproape de el decât voi, însã nu Ne veţi zãri.

(Surat Al-Waq’ia, 83-85)

 

Şi, subhan Allah = slava lui Allah, cu cât robul s-a ridicat mai mult ca şi nivel de supunere faţă de Allah, cu atât este el mai apropiat de Allah, Preaslăvitul şi Preaînaltul.

Dumnezeu AllahŞi tot astfel şi în sujud, atunci când robul îşi pleacă fruntea sa în cel mai de jos punct, pe pământ, într-o deplină supunere şi obedienţă, preaslavindu-L şi mărturisindu-L pe Allah ca Domnul său Cel Preaînalt (Al-‘Alaa), în timp ce el, supusul, este cel de jos, aşa cum, în acelaşi timp, El, Preaînaltul, este Stăpânitorul, iar supusul este robul Sau, şi El este Cel în afară oricare nevoi, Cel Bogat şi Atotsuficient Sieşi, iar supusul este sărac şi în nevoi. Şi nu există între Domn şi supusul Sau decât liantul supunerii şi al adorării, şi cu cât supusul a sporit şi a “perfecţionat”, a îmbunătăţit, mai mult această adorare, cu atât s-a apropiat el mai mult de Unicul său Domn şi Stăpânitor – Allah.

Si Allah Preainaltul este Cel care ii da robului Sau tot ceea ce este mai bun si mai potrivit pentru el si bunatatea, si darurile, si binecuvantarile Sale sunt netarmuite; si cu cât a fost robul mai supus si mai umil intru exprimarea nevoii sale fat de Domnul sau, cu atat a devenit el mai bogat; si cu cat a exprimat el mai mult nimicnicia sa si inferioritate ain raport cu Allah, cu atat a devenit el ma imaret si mai nobil.

Căci sufletul, sinele, atunci când da curs urmării diverselor pofte şi dorinţe ce îl stăpânesc şi a amăgirilor Satanei ajunge să se îndepărtează de Allah până acolo întrucât ajunge să fie blestemat şi depărtat de Mila Domnului sau; iar “blestemul” are aici sensul de “îndepărtare”, şi printre cele mai mari păcate ale sinelui se numără şi îngâmfarea şi semeţirea şi dorinţa de a fi superior celorlalţi pe pământ, iar sujud-ul, ca şi act de adorare, conţine în el o formă de “educare” a sinelui şi de oprire a lui de la semeţire şi îngâmfare prin aplecarea frunţii până la cel mai de jos punct pe pământ, şi spune Allah:

  1. Şi Domnul vostru zice: “Chemaţi-Mă şi Eu vã voi rãspunde! Aceia care din prea multã trufie refuzã sã Mã adore vor intra în Gheenă umiliţi”.

(Surat Ghafir, 60)

Şi aşa cum s-a consemnat şi într-un hadis: “Nu intra în Rai cel care în inima să fie şi cât de puţină (cât şi greutatea unui atom) îngâmfare/semeţire.”

Şi Nobilul Coran s-a spus lui Iblis:

  1. A grãit [Allah]: “Coboarã de aici, ca sã nu te mai arăţi semeţ aici! Deci ieşi afarã şi tu vei fi dintre cei vrednici de dispreţ!”.

(Surat Al-‘Araf, 13)

Şi

  1. Dacã voi nu-i veniţi în ajutor, [sã ştiţi cã] l-a ajutat Allah [mai înainte], când cei care nu credeau l-au alungat, ca unul dintre cei doi. Când ei doi se aflau în peşteră şi când el i-a zis însoţitorului sãu: “Nu fi mâhnit, cãci Allah este cu noi!” Şi a pogorât Allah liniştea Sa asupra lui şi i-a venit în ajutor cu osteni pe care voi nu i-aţi vãzut şi a fãcut cuvântul celor care nu credeau [sã coboare] jos, în timp ce cuvântul lui Allah [s-a înălţat] cel mai sus. Iar Allah este Puternic [şi] Înţelept [‘Aziz, Hakim].

(Surat At-Tawba, 40)

 

 

sursa: lumea islamicaSoucre Link

Hits: 0

0Shares