Misiunea lui Noe

Ibn Kathir     Vom vorbi aici de perioada în care decăderea a pus stăpânire pe acel ţinut şi oamenii au început să venereze idoli în loc să-L slăvească pe Allah. Atunci Allah l-a trimis pe Noe drept Mesager al Său şi el i-a chemat să nu slăvească pe nimeni afară de Allah, Cel fără […]

Ibn Kathir

Vom vorbi aici de perioada în care decăderea a pus stăpânire pe acel ţinut şi oamenii au început să venereze idoli în loc să-L slăvească pe Allah. Atunci Allah l-a trimis pe Noe drept Mesager al Său şi el i-a chemat să nu slăvească pe nimeni afară de Allah, Cel fără de egal. Le-a interzis de asemenea să mai venereze idoli.

El a fost primul mesager trimis pe pământ, aşa cum a spus şi Profetul. Abu Huraira a relatat: „… Apoi oamenii vor veni la Adam şi vor spune: «O, Adam! Tu eşti părintele omenirii! Allah te-a creat cu Mâna Sa, a suflat asupra ta din duhul Său, le-a poruncit îngerilor să se prosterneze înaintea ta şi apoi ţi-a făcut lăcaş în Paradis. Nu vei mijloci tu pentru noi la Domnul tău? Nu vezi tu situaţia noastră?»

Adam va răspunde: «Domnul meu s-a mâniat tare. Mi-a interzis mie pomul, dar eu nu m-am supus Lui. Sunt îngrijorat numai de soarta mea, sunt îngrijorat numai de soarta mea! Duceţi-vă la altcineva. Duceţi-vă la Noe.» Oamenii se vor duce apoi la Noe şi vor spune: «O, Noe! Tu ai fost primul mesager al oamenilor şi Allah te-a numit un supus recunoscător. Nu vezi tu starea noastră, nu vezi tu în ce situaţie ne aflăm? Nu vei mijloci tu pentru noi la Domnul tău?» Noe va răspunde: «Domnul meu s-a mâniat tare; El nu a fost niciodată mai înainte atât de mânios şi nici nu va mai fi atât de mânios. Eu sunt îngrijorat numai de soarta mea, sunt îngrijorat numai de soarta mea!»”

Allah l-a trimis pe Noe ca mesager şi el a chemat oamenii să-L slăvească pe Allah fără a-I face Lui asociaţi. Le-a cerut să nu venereze idoli, statui sau alte imagini diavoleşti. Ei trebuie să creadă în Unicitatea lui Allah, în afară de Care nu există altă divinitate şi în afară de care nu există alt Stăpân. După Noe, Allah l-a trimis pe fiecare mesager cu aceeaşi misiune şi toţi acei mesageri se trăgeau din urmaşii lui Noe, aşa cum se spune şi în Coran: „Şi i-am făcut pe urmaşii săi singurii care au rămas.” [37:77] şi de asemenea şi într-un alt verset referitor la el şi la Avraam: „… şi le-am dăruit urmaşilor lor profeţia şi Scriptura…” [57:26]

Din acestea se deduce că fiecare profet de după Noe s-a tras din urmaşii acestuia, şi aşa s-a întâmplat şi cu Avraam.

În Coran se spune:

Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut! [Coran 16:36]

Se spune de asemenea în Coran:

Întreabă-i pe trimişii Noştri, pe care i-am trimis înainte de tine, dacă am făcut Noi alte divinităţi, afară de Cel Milostiv, ca să fie adorate!  [Coran 43:45]

Allah a grăit în Coran:

Şi Noi nu am trimis înaintea ta nici un profet fără să nu-i revelăm lui: „Nu există altă divinitate în afară de Mine, deci adoraţi-Mă pe Mine!  [Coran 21:25]

Din acest motiv a zis Noe către neamul său, aşa cum se menţionează în Coran:

… Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Eu mă tem pentru voi de chinul unei zile cumplite. [7:59]

şi a zis

Pentru ca voi să nu-L adoraţi decât pe Allah, căci eu mă tem pentru voi de chinul unei zile dureroase. [11:26]

În Coran se menţionează că Adam a spus:

O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă divinitate în afara Lui! Şi oare nu vă temeţi voi? [Coran 7:65]

Şi de asemenea a mai spus:

O, neam al meu! Eu sunt pentru voi un prevenitor limpede, ~ Adoraţi-L pe Allah, fiţi cu frică de El şi daţi-mi ascultare! [Coran 71:2,3]

În aceste versete, Coranul ne dezvăluie că Noe i-a chemat prin diverse mijloace să urmeze calea lui Allah, zi şi noapte, atât în locuri publice, cât şi pe fiecare în parte. Însă nici unul dintre aceste mijloace nu a dat rezultat. Ei au continuat să se afunde în rătăcire şi au venerat idolii. I-au tratat pe Noe şi pe urmaşii lui ca pe nişte duşmani, afişând un dispreţ total. I-au ameninţat cu lovituri de pietre şi cu alungarea din ţinutul lor:

Dar căpeteniile neamului său au răspuns: „Noi te vedem pe tine într-o rătăcire învederată! [Coran 7:60]

Noe le-a răspuns: „O, neam al meu! Eu nu sunt în rătăcire, ci eu sunt trimis de către Stăpânul lumilor. ~ Eu vă vestesc mesajele Stăpânului meu şi voi să vă povăţuiesc, căci eu ştiu de la Allah ceea ce voi nu ştiţi.” [Coran 7:61,62]

Noe le-a explicat:

Nu mă aflu în rătăcire aşa cum susţineţi voi, ci eu mă aflu pe Calea cea Dreaptă, ca Mesager al Stăpânului universului, Cel care face lucrurile să existe numai prin a spune: „Fii!” Noe a transmis cu claritate Mesajul Său, a fost sincer în îndemnuri şi a avut ştiinţa necesară de la Allah.” Însă ei au răspuns: „Noi nu vedem în tine decât un om ca şi noi şi nu vedem să te fi urmat pe tine decât aceia care sunt vrednici de dispreţ dintre noi şi fără pic de chibzuinţă. Noi nu vedem să aveţi nici un merit faţă de noi, ci vă socotim mai degrabă nişte mincinoşi! [Coran 11:27]

Neamul său nu înţelegea cum ar putea un om să devină mesager al lui Allah. I-au catalogat pe el dimpreună cu adepţii lui ca fiind cei mai vrednici de dispreţ dintre ei.

Şi de aceea Profetul – Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască – i-a zis lui Abu Bakr: „Nu am chemat pe nimeni la islam fără ca el să se opintească, în afară de Abu Bakr, el nu a şovăit niciodată.”

Din acest motiv, oamenii i-au acordat Bei’a (sprijinul) lor în ziua de Saqifa fără a avea nici cea mai mică ezitare. Întâietatea sa a fost evidentă pentru oricine.

În Coran se spune:

  A zis el: “O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El, dar ochilor voştri ea le scapă, oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi? [Coran 11:28]

Noe li s-a adresat lor cu toată bună-cuviinţa şi i-a chemat către Adevăr cu blândeţe, aşa cum a grăit Allah către Moise şi Aaron:

Şi spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau se va teme!  [Coran 20:44]

Într-un alt verset, Allah a grăit:

Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos! [Coran 16:125]

O, neam al meu! Ce credeţi voi? Dacă eu am o dovadă limpede de la Domnul meu şi El mi-a dat îndurare de la El [11:28] ceea ce se referă la Profeţie şi la trimiterea lui ca Mesager, însă „ochilor voştri ea le scapă”, ceea ce înseamnă că voi (oamenii) nu sunteţi capabili să pricepeţi, astfel că nu aţi fost

călăuziţi către acesta. Şi „oare să vă silim noi la aceasta, dacă voi o urâţi”, ceea ce înseamnă că nu vă vom forţa să acceptaţi Mesajul şi nici nu-l vom impune asupra voastră cu forţa de vreme ce nu-l căutaţi şi nu-l doriţi. „O, neam al meu! Eu nu vă cer vouă vreo avere în schimb, căci răsplata mea nu se află decât la Allah” [11:29], ceea ce înseamnă că eu nu cer nici o recompensă în schimbul misiunii mele de a transmite Mesajul, care vă va aduce vouă beneficii în ambele lumi. Răsplata mea se află numai la Allah şi răsplata Lui este cea mai minunată şi este veşnică. Aşadar nu trebuie să vă temeţi că aş dori beneficii, câştiguri materiale sau vreun statut social.

Şi nici nu-i voi alunga eu pe cei care cred, căci ei Îl vor întâlni pe Domnul lor. Însă eu văd că voi sunteţi un neam de ignoranţi! [Coran 11:29]

Acest verset ne dezvăluie că neamul lui i-a cerut să îi alunge pe cei ce cred, pe cei care îi numeau ticăloşi. S-au jurat că dacă va face acest lucru, i se vor alătura. El a refuzat însă şi a zis: „ei Îl vor întâlni pe Domnul lor”, ceea ce înseamnă: „Mi-e teamă să fac acest lucru, căci dacă îi alung din acest ţinut vor avea mărturie împotriva mea atunci când îl vor întâlni pe Domnul lor.”

Aşa s-a întâmplat şi în cazul Profetului, când necredincioşii Quraiş i-au cerut să nu îi primească pe acei „ticăloşi” musulmani ce credeau în el, printre care se aflau şi: Ammar, Suhaib, Bilal şi alţii. Allah însă i-a interzis să facă acest lucru.

Şi eu nu vă spun că eu am comorile lui Allah şi eu nu ştiu neştiutul. Nici nu spun că eu sunt un înger… [11:31]

Acest verset înseamnă că eu (Noe) sunt numai robul şi mesagerul Său. Nu cunosc neştiutul, ci numai ceea ce Allah m-a învăţat şi eu nu am nici o putere asupra vreunui lucru în afară de ceea ce mi-a dăruit Allah, nici nu pot să-mi aduc beneficii, nici nu pot să-mi cauzez suferinţe, în afară de cazul în care Allah doreşte să fac acest lucru.

„… şi nici nu spun acelora pe care ochii voştri îi dispreţuiesc că Allah nu le va dărui lor bine. Allah ştie mai bine ce se află în sufletele lor, iar eu aş fi, aşadar, dintre cei nelegiuiţi!” [11:31], ceea ce înseamnă că eu nu pot să depun mărturie că ei nu vor avea parte de răsplată în Ziua Judecăţii. Allah le ştie cel mai bine faptele şi El îi va recompensa prin bunătate dacă au înfăptuit fapte bune şi prin mânie dacă au făcut rău. Iar într-un alt verset se spune:

Dar ei au zis: „Oare să-ţi dăm ţie crezare, când pe tine te urmează cei mai josnici [oameni]?” ~ A zis el: „Eu nu am cunoştinţă de ceea ce fac ei, ~ Socoteala lor nu este decât la Domnul meu, dacă măcar aţi pricepe. ~ Şi eu nu îi alung pe credincioşi: ~ Eu nu sunt decât un prevenitor limpede. [Coran 26:111-115]

Au trecut anii, însă certurile dintre Noe şi neamul său au continuat şi ei au respins chemarea sa, după cum Allah grăieşte în Coran: „şi a rămas printre ei o mie de ani fără cincizeci de ani. Şi i-a apucat pe ei potopul, pentru că au fost nelegiuiţi.” [29:14] După o perioadă atât de lungă, numai câţiva au crezut în el.

La sfârşitul unei generaţii, aceasta o avertiza pe următoarea să nu ia seama la Noe şi să nu se încreadă în el, ci să lupte împotriva lui. Încă din copilărie, părintele îşi învăţa copilul să nu creadă în Noe. Devenise o caracteristică a lor să refuze să creadă în Allah şi să nu urmeze calea Adevărului. Noe a zis: „… şi nu vor zămisli decât păcătoşi necredincioşi!” [71:27]

Au zis ei: “O, Noe! Te-ai certat cu noi şi prea mult te-ai certat. Adu-ne nouă cele cu care ne ameninţi, dacă tu eşti dintre cei care spun adevărul!” ~ Le-a răspuns el: “O să vi le aducă Allah dacă El voieşte, iar voi nu-L veţi puteaîmpiedica! [Coran 11:32,33]

Din acest verset reiese că numai Allah poate să aducă pedeapsa şi nimic nu-L poate împiedica să facă acest lucru. El este Cel ce creează lucrurile, spune numai: „Fii!” şi acesta devine existenţă.

Şi sfatul meu nu vă este spre folos – de aş vrea să vă sfătuiesc – dacă Allah voieşte să vă ducă în rătăcire.El este stăpânul vostru şi la El veţi fi întorşi!  [Coran 11:34]

De aici reiese limpede că dacă Allah doreşte să vă pună la încercare, atunci nimic nu vă va putea călăuzi. El este Cel ce călăuzeşte şi El este Cel ce rătăceşte.

sursa: Liga Islamică și Culturală din România

Soucre Link

Hits: 1

0Shares